Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
 
Doradztwo zawodowe

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych doradców zawodowych przygotowanych do pełnienia funkcji doradcy zawodowego dla młodzieży uczącej się, osób dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Absolwent kierunku Doradztwo Zawodowe otrzyma niezbędną wiedzę obejmującą specjalistyczne umiejętności potrzebne w zawodach opartych na wykorzystaniu kapitału ludzkiego w różnego rodzaju organizacjach prywatnych i publicznych.
Jako doradca zawodowy będzie posiadał wiedzę i umiejętności dotyczące dokonywania diagnozy predyspozycji zawodowych klienta, prowadzenia rozmów doradczych, umiejętności planowania kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje zawodowe, budowania postaw przedsiębiorczych, prowadzenia treningów i zajęć grupowych, analizy rynku pracy oraz zachodzących w nim zmian, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, znajomości technik aktywnego poszukiwania pracy.


Profil absolwenta

Studia adresowane są do pracowników instytucji rynku pracy, innych instytucji publicznych, zarówno rządowych, jak i samorządowych, organizacji pozarządowych, sektora przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu a także studentów V roku wszystkich kierunków studiów.
Studia przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego i uwzględniają coraz powszechniejszy międzynarodowy i międzykulturowy kontekst planowania i przebiegu kariery.
Absolwent będzie dysponował podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną oraz psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
Absolwent ponadto zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające na pełnienie roli doradcy. Absolwenci studiów będą przygotowani nie tylko do pomocy osobom bezrobotnym, długotrwale bezrobotnym, ale także absolwentom debiutującym na rynku pracy ale i tym, którzy chcą doskonalić się zawodowo, podwyższać własne kwalifikacje lub dokonać zmiany zawodu – rekwalifikacji. Ponadto przyczyniać się będą do zapobiegania bezrobociu w regionie oraz służyć profesjonalną pomocą doradczą.
Absolwent wyposażony jest w kompetencje osobiste i merytoryczne w zakresie porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie własnego potencjału kandydata do pracy oraz świadomym planowaniu jego kariery zawodowej.


Metodyka prowadzenia zajęć

Zajęcia będą prowadzone metoda wykładu, ćwiczeń, gier dydaktycznych, pokazu, studium przypadku różnych sytuacji zawodowych.


Ramowy program studiów

Kadra dydaktyczna to przede wszystkim specjaliści-praktycy realizujący poszczególne moduły studiów, a także pracownicy naukowi będący ekspertami w swojej dziedzinie i posiadający. Grono wykładowców gwarantuje wysoką jakość procesu dydaktycznego i nabycie praktycznych umiejętności wykonywania przyszłościowego w UE zawodu doradcy zawodowego.

 • Globalizacja rynku pracy a bezrobocie
 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery w Unii Europejskiej
 • Klasyfikacja Zawodów i Specjalności -metody opisu zawodów
 • Wybrane metody i techniki badawcze jako narzędzie w pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Technologie informacyjne i informacja zawodowa w zarządzaniu doradztwem karier
 • Aspekty przedsiębiorczości w poradnictwie kariery
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Doradztwo kariery i ścieżki zawodowej dla młodzieży
 • Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • Psychologia komunikacji
 • Poradnictwo indywidualne i grupowe
 • Bilans Kompetencji i Indywidualny Plan Działania dla dorosłych
 • Etyka w pracy doradcy zawodowego
 • Wypalenie zawodowe
 • Poradnictwo zawodowe – warsztaty praktyczne
 • Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
 • Doradztwo personalne i rekrutacja pracowników. Audyt kompetencji
 • Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • Metodyka nauczania przedmiotów
 • Podstawy kształcenia ogólnego i zawodowego
 • Psychologiczne podstawy edukacji
 • Praktyka doradcza
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • działy personalne firm
 • działy szkoleniowe firm
 • instytucje szkoleniowe
 • urzędy pracy
 • agencje doradztwa zawodowego i personalnego
 • agencje pośrednictwa pracy
 • szkoły ponadpodstawowe
 • biura karier
 • projekty finansowane z funduszy europejskich

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • jedno zdjęcie (35 x 45 mm)
  • kserokopia dowodu osobistego
 • Cena:
  • 3.500,- zł
  • 3.300,- zł dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Czas trwania:
  • 3 semestry, 360 godz. zajęć dydaktycznych
 • Uwagi:
  • Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym (soboty, niedziele)

 


CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

ul. Podkarpacka 1, 35-959 Rzeszów
budynek J, pokój 205, tel. 17 865 13 20,